English | German | Russian | Czech

flies English

Translation flies in Czech

How do you say flies in Czech?

Examples flies in Czech examples

How do I translate flies into Czech?

Simple sentences

Time flies.
Čas letí.

Movie subtitles

Stick of spearmint gum with flies all over it.
Kousek žvýkačky s mouchami kolem?
The witch no longer flies away on her broom over the rooftops.
Čarodějnice nelétají na košťatech nad střechami.
He probably wants his flies again!
Pravděpodobně chce zpět své mouchy.
Flies ain't good enough?
Mouchy nejsou dost dobré?
Flies?
Mouchy?
Who wants to eat flies?
Kdo chce, abys jedl mouchy?
You're no longer happy with flies.
Mouchy ti nestačí.
Tiny wretched flies!
Ubohé malinké mouchy?
Tell me, Mr. Renfield, what makes you eat flies?
Řekněte mi, pane Renfielde. co vás nutí jíst mouchy?
The wings of flies, sir, represent the aerial power of the psychic faculties.
Křídla much. přestavují vzdušnou moc psychických schopností.
And when I behave nicely, he gives me a bit of sugar so that I can catch flies.
A když se dobře chovám, mi kousek cukru. abych si chytil mouchy.
WITH OUR MEN BEING KILLED OFF LIKE FLIES THERE ISN'T TIME TO DIG TRENCHES.
Když jsou naši muži zabíjeni jako mouchy není čas kopat zákopy.
He shook those men off that log like they were flies.
Ztřásl muže z klády jako mouchy.
You know how time flies.
Znáte to, čas letí.

News and current affairs

This flies in the face of conventional thinking, which continues to claim that mandating carbon reductions - through cap-and-trade or a carbon tax - is the only way to combat climate change.
To je facka do tváře konvenčního uvažování, které dál tvrdí, že jediným způsobem, jak bojovat proti klimatickým změnám, je předepisovat uhlíkové škrty - prostřednictvím emisních povolenek nebo uhlíkové daně.
The ICC is like a cobweb: small flies get stuck, but wasps and hornets get through.
ICC je jako pavučina: drobné mušky uvíznou, leč vosy a sršni uniknou.
DDT is the most cost-effective agent ever produced for the control of diseases spread by flies and mosquitoes.
DDT je cenově nejvýhodnějsí látka pro kontrolu chorob sířených mouchami a komáry, která kdy byla vyrobena.
Nonetheless, a frank assessment would acknowledge that this spider has so far caught few flies.
Otevřené hodnocení by však zároveň připustilo, že tento pavouk zatím lapil málo much.
We freely admit to not knowing everything about how a helicopter flies or a printing press prints, but we are not nearly modest enough about our ignorance.
Ochotně sice přiznáváme, že nevíme všechno o tom, jak létá helikoptéra nebo jak pracuje tiskařský stroj, ale ohledně své nevědomosti nejsme ani zdaleka dost skromní.
South Vietnam's flag of yellow with three red horizontal stripes often flies side-by-side with the Star-Spangled banner.
Žlutá zástava Jižního Vietnamu se třemi horizontálními pruhy často vlaje přímo vedle s hvězdou.
Even more recently, scientists at the Neurosciences Institute in San Diego have shown that according to all essential definitional criteria, fruit flies sleep at night.
K tomu všemu pak vědci z Neurofyziologického institutu v San Diegu nedávno zjistili, že podle všech základních definičních kritérií octomilky v noci spí.
The importance of genetic context has been shown in studies of behavioral mutants in fruit flies and mice.
Význam genetického kontextu dokazují studie behaviorálních mutantů u much a myší.
But this flies in the face of most evidence.
Tento argument však ve světle většiny důkazů neobstojí.
Third, the Books of Life for humans, fish, flies, and yeast contain a large number of shared words (although the spellings are somewhat different).
Za třetí - knihy života lidí, ryb, much a třeba kvasnic mají velký počet shodných slov (přestože jejich pravopis se v mnoha případech liší).

Are you looking for...?