English | German | Russian | Czech

Examples flicks set examples

How do I use flicks set in a sentence?

Simple sentences

Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc.
One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.
Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc.
One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.
Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc.
One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.
Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc.
One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.
Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc.
One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.
Minulý rok jsem četl více než pět set knih.
Last year I read more than five hundred books.

Movie subtitles

Můžete jim poslat společně s experimentálním strojem také celý set, hned jak jim zavolám?
Can you send him and the test unit over there after I make arrangements there?
Můj otec je ve vězení, to ale nic nemění na faktu, že nám visíš šest set táců.
My father might be in prison. That doesn't change the fact that you owe us 600 grand.
někdo devět? Nabídne pán, co říkal sedm, devět set dolarů?
Will the gentleman who said seven say nine?
A co pět set? Holmes: Ano.
What about five hundred?
Víte, že z pohledu geologie je tenhle náš britský ostrůvek. starý pět set milionů a tři a půl roku?
Do you know, geologically speaking, this little island of Great Britain is 500 million and 3 and one-half years old?
Profesor Brown říkal pět set milionů let. a to je tři a půl roku.
Professor Brown told me it was 500 million years old when I first met him and that was three and a half years ago.
Cha! - Pět set.
Five hundred.
Dva tisíce osm set.
Two thousand eight hundred and.
Neznámé letouny přeletěly nad Seabeach a vypustily bomby několik set metrů od vodárny.
The unknown aircraft passed over Seabeach. and dropped bombs within a few hundred yards of the waterworks.
dám pět set štítů.
We shall make five hundred shields! A thousand!
My dáme pět set seker!
We give five hundred axes! - A thousand!
A pak, o několik set milionů let později, nastal další zvrat a vznikli dinosauři.
And then, several hundred million years ago, nature went off on another tack and produced the dinosaurs.
Osm set příkladů.
Eight hundred examples.
Osm set příkladů, které bych klidně mohl hodit do koše.
Eight hundred examples and I may as well throw it in the waste basket.

News and current affairs

Náklady na uskutečňování takové politiky by jednoduše byly příliš vysoké (několik set miliard dolarů a desetitisíce mrtvých v Iráku, jejichž počet navíc stále narůstá).
The cost of executing such a policy simply would be too high (several hundred billion dollars and tens of thousands of casualties in Iraq and still counting).
Ve všech koutech světa se kultury musely přizpůsobit změnám v ekonomické organizaci, technologiích a vědeckých poznatcích posledních dvou set let.
In all parts of the world, cultures have had to adjust to the changes in economic organization, technology, and scientific knowledge of the past two hundred years.
Objem špatných dluhů ohrožujících banky navíc zůstává neznámý a mohl by dosáhnout několika set miliard dolarů.
Moreover, the size of the bad debt threatening banks remains unknown, and could amount to several hundred billion dollars.
Takže ve chvíli, kdy válka přerostla své protiteroristické motivy, kdy počet uprchlíků dosáhl dvou set tisíc a vláda jim přitom neposkytla žádnou schůdnou pomoc, začal jsem couvat.
So, as the war outgrew its anti-terrorist beginnings and the number of refuges reached 200,000, without the government providing a viable program of aid, I began to waiver.
Během posledních dvou set let prožíval vyspělý svět na své cestě k prosperitě periodická období rozmachu a úpadku.
Over the past two centuries the developed world experienced periodic booms and busts on its way to prosperity.
Blahosklonný : Kamarádi, jak můžeme pohlédnout do očí mučedníků, kteří posledních několik set let bojovali za národní sebeúctu a sílu národa?
Gracious :..My web comrades, how can we face the martyrs who have fought these past several hundred years for national self-respect and the strengthening of the country?
Šest set lidí bylo uvězněno.
Six hundred have been imprisoned.
Národní akademie věd USA odhaduje, že DDT před malárií zachránilo na nasí planetě do roku 1970 na pět set milionů lidí.
The US National Academy of Sciences estimates that DDT saved 500 million lives from malaria before 1970.
Na světě je dnes téměř devět set milionů chronicky hladovějících a tento summit je jednou z příležitostí, jak zabránit kolapsu finanční pomoci chudým zemím na podporu produkce potravin.
With nearly 900 million chronically hungry people around the globe, the Summit presents an opportunity to reverse the collapse of financial assistance for food production to poor countries.
Například deregulace amerických družstevních záložen z podnětu prezidenta Ronalda Reagana vedla k nechvalně proslulé vlně pádů bank, která přisla americké daňové poplatníky na několik set miliard dolarů a přispěla k hospodářské recesi v roce 1991.
President Ronald Reagan's deregulation of the Savings and Loan Associations led to an infamous wave of bank failures that cost American taxpayers several hundred billion dollars and contributed to the economic recession of 1991.
Čečenský odpor však nelze potlačit snadno. Důkazem je nejen incident z moskevského divadla, kde čečenští teroristé uvěznili na osm set rukojmích, ale i četná a úspěšná čečenská přepadení ruských jednotek v Čečensku a jeho okolí.
But the Chechen resistance is never crushed as was proved, not only by the taking hostage of over 800 Muscovites last week, but by the numerous successful Chechen raids on Russian troops in and around Chechnya.
Současný Doddův-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitelů 848 stran a vyžaduje od regulatorních agentur, aby sepsaly několik set dalších dokumentů, které zavedou ještě podrobnější pravidla.
The recent Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act is 848 pages, and requires regulatory agencies to produce several hundred additional documents giving even more detailed rules.
Z několika set vysokých důstojníků, kteří v době v armádě sloužili, nikdo nepřiznal, že měl o těchto plánech jakékoliv informace.
Of the hundreds of senior officers serving at the time, none has acknowledged any knowledge of these plans.
Z toho vyplývá, že z USA do Evropy bude muset proudit kapitál v hodnotě několika set miliard dolarů ročně, aby se současný kurz eura vůči dolaru alespoň udržel.
The implication is that hundreds of billions of dollars of capital will have to flow annually to the US from Europe just to maintain the present euro-dollar exchange rate.

flicks set English

Translation flicks set in Czech

How do you say flicks set in Czech?

flicks set English » Czech

sada rychlých pohybů perem

Examples flicks set in Czech examples

How do I translate flicks set into Czech?

Simple sentences

You'd better set off at once.
Raději bys měl vyrazit hned.
You'd better set off at once.
Raději bys měla vyrazit hned.
You'd better set off at once.
Raději byste měli vyrazit hned.
We set out on our journey full of hope.
Vydali jsme se na cestu plni naděje.
Mary set the basket on the table.
Mary položila koš na stůl.
They set up a new company in London.
Zřídili v Londýně novou společnost.
They set off fireworks.
Odpálili ohňostroje.
They set fire to their neighbour's house in revenge.
Z pomsty sousedům zapálili dům.
She threatened to set our house on fire.
Ona vyhrožovala, že nám podpálí dům.
She set a new world record.
Vytvořila nový světový rekord.
Tom set up a website for Mary.
Tom pro Mary založil webovou stránku.
The man set himself on fire.
Ten muž se podpálil.
Have you ever set a trap for a bear?
Nalíčil jsi někdy past na medvěda?
That was no accident; someone set the house on fire.
To nebyla žádná nešťastná náhoda; dům někdo podpálil.

Movie subtitles

It was time for imperial China to set sail.
Bylo na čase, vyplout k císařské Číně.
Zheng He set sail in command of a crew of some 28,000 men in a fleet of dozens of these enormous ships.
Čeng Che se plavil s posádkou 28.000 mužů ve flotile spousty těchto obrovských lodí.
Da Gama set sail from this spot on 8th july, 1 497.
Da Gama vyplul z tohoto místa 8. července 1497.
In China, Imperial rule was implemented by a Confucian bureaucracy, recruited on the basis of perhaps the most terrifying set of exam papers in all history.
V Číně, bylo císařské pravidlo realizováno podle konfuciánské byrokracie, přijímáni na základě asi nejděsivějšího souboru zkoušek v celé historii.
Keep you word and then we'll also throw in a set of steak knives!
Pokud si objednáte nyní, bude v nabídce navíc sada nožů na steaky!
With the vertical gun loaded and the impact chamber set, it's time to test and see if the organic material laced onto the projectile can survive a high-speed impact.
S nabitou vertikální zbraní a danou dopadovou komorou, je čas otestovat a zjistit, jestli organický materiál přichycený na projektilu může přežít vysokorychlostní náraz.
Someone obviously doesn't like me, and they're trying to set me up.
Viditelně tu někdo nemá rád, a snaží se to na hodit.
Got some traps set up along this way somewhere.
Dám tu podél cesty nějaké pasti.
I didn't want to set you up.
Nechtěla jsem to na tebe narafičit.
He's set off on a journey. Eh?
Od Musašiho?
Ready, set, roll.
Připravit, otočit.
Ready.set. lift.
Připravit, uchopit, zvednout.
Yeah. Crike set!
Sada na koniotomii.
Set a course for Dreamland.
Nastavit kurz do země snů.

News and current affairs

Now is the time to set new ambitious goals for Europe.
Teď si Evropa může vytyčit nové ambiciózní cíle.
The SDGs offer a critical opportunity for the world to set clear, compelling standards for government and corporate behavior.
Ty nabízejí světu zásadní příležitost nastavit jasné a přesvědčivé standardy chování vlád a firem.
These are national funds that, in boom years, receive revenues from sales of natural resources to be set aside against a rainy day.
To jsou národní fondy, které v obdobích konjunktury získávají příjem z prodeje přírodních zdrojů, který se dává stranou na horší časy.
A logical corollary of the criteria set forth by Kenen and Obstfeld, and even of Mundell's labor-mobility criterion, is that currency unions cannot survive without political legitimacy, most likely involving region-wide popular elections.
Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
Historically, there tends to be the same set of themes: fearsome, uncontrolled transformative change led by educated, urbanized cosmopolitans.
Historicky se obvykle vyskytuje tatáž množina motivů: děsivá, neřízená a hluboká změna prováděná vzdělanými, městskými světoobčany.
At that point, the trouble grabbed widespread attention, destroyed public confidence, and set in motion a negative feedback loop.
V onom okamžiku tato nesnáz uchvátila všeobecnou pozornost, otřásla důvěrou veřejnosti a dala do pohybu negativní koloběh zpětných vazeb.
Success in peacefully removing a tyrant has set in motion a process of national renewal.
Úspěšné a pokojné svrhnutí tyrana dalo do pohybu proces celonárodní obnovy.
Its growth was fueled by an extraordinarily rapid structural transformation towards an increasingly sophisticated set of industrial goods.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
If all people conform to a particular set of beliefs, including moral codes of behavior, conflicts will disappear.
Pokud se všichni lidé přizpůsobí nějaké konkrétní věrouce včetně morálních kodexů chování, konflikty vymizejí.
The time is right for a new global settlement that targets growth, addresses crisis conditions in certain parts of the world, and rebalances the global economy to set it back on a path of strong and steady growth.
Nastala vhodná doba na novou globální dohodu, jež se zaměří na růst, bude řešit krizové podmínky v některých koutech světa a nastolí v globální ekonomice novou rovnováhu, která ji vrátí na cestu silného a setrvalého růstu.
At long last, our society and economy are set on the path to growth and development.
Naše společnost a ekonomie se po dlouhé době vydaly směrem růstu a rozvoje.
Nations could set the more ambitious goal of limiting the long-term change in the earth's temperature, and then assign emissions rights among countries in such a way that will eventually limit temperature increases to an acceptable level.
Státy by mohly společně stanovit ambicióznější cíl omezování dlouhodobé změny teploty na Zemi a pak jednotlivým zemím přidělit emisní práva takovým způsobem, který by nakonec teplotní přírůstky snížil na přijatelnou úroveň.
But the challenge is to provide an alternative set of policy guidelines for promoting development, without falling into the trap of promulgating yet another impractical blueprint, supposedly right for all countries at all times.
Výzvou dneška je totiž nalézt alternativní soubor politických pravidel na podporu rozvoje bez toho, aby se země stávaly obětí dalších nepraktických projektů, které jsou údajně správné za všech okolností a pro všechny země.
If adopted, this policy would set a new global standard and perhaps prompt other nations to follow suit.
Bude-li tato politika přijata, nastaví laťku nového globálního standardu a snad přiměje dalsí země, aby se zachovaly obdobně.

Are you looking for...?

flicks | set