English | German | Russian | Czech

Examples conductive polymer examples

How do I use conductive polymer in a sentence?

Movie subtitles

Artie Fufkin, Polymer Records.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Hi! Hi, guys. Artie Fufkin, Polymer Records.
Denis Eton-Hogg, president Polymer Records, byl nedávno pasován na rytíře.
Denis Eton-Hogg, President of Polymer Records, was recently knighted.
Tahle sloučenina je polymer potažený přes nekorodující ocelovou kostru.
This compound is a polymer, stretched over a non-corrosive steel frame.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Hi, guys. Artie Fufkin, Polymer Records.
Nějaký hustý, makromolekulární polymer.
A dense, long-chain macromolecular polymer.
Chutná to jako tekutý polymer.
It tastes like liquid polymer.
Ten bio-polymer je vedlejší produkt její vlastní tkáně.
The bio-polymer is a byproduct of her own tissues.
A kdyby nastalo prudké ochlazení dostanu vodivý polymer a vznikne metastabilní molekula.
But if you go from hot to cold very quickly, you get a conductive polymer and you complete the metastable sphere.
Je to syntetický polymer.
It's a synthetic polymer.
To je správně, polymer.
That's right, the polymer.
Je to polymer, běžně užívaný v kobercích aut.
It's a polymer, used in vehicle carpeting.
Vypadá to jako nějaký polymer.
Looks like an everyday polymer to me.
Neznámý polymer?
Indeterminate polymer?

Examples conductive polymer in Czech examples

How do I translate conductive polymer into Czech?

Movie subtitles

He's the head of Polymer.
Je to šéf Polymeru.
Now, we here at Polymer, we're all looking forward to a long and fruitful relationship with Spinal Tap.
My v Polymeru se těšíme na dlouhou, a plodnou spolupráci se Spinal Tap.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Hi! Hi, guys. Artie Fufkin, Polymer Records.
Artie Fufkin, Polymer Records.
Denis Eton-Hogg, President of Polymer Records, was recently knighted.
Denis Eton-Hogg, president Polymer Records, byl nedávno pasován na rytíře.
Its polymer strength is too great.
Jeho polimerní síla je příliš velká.
This compound is a polymer, stretched over a non-corrosive steel frame.
Tahle sloučenina je polymer potažený přes nekorodující ocelovou kostru.
Hi, guys. Artie Fufkin, Polymer Records.
Artie Fufkin, Polymer Records.
I'm trapped in adhesive polymer material and I'm on deadline!
Jsem tu uvězněná v jakěmsi přilnavěm polymeru a hoří mi termín!
A dense, long-chain macromolecular polymer.
Nějaký hustý, makromolekulární polymer.
It tastes like liquid polymer.
Chutná to jako tekutý polymer.
The Annihilator 2000 is constructed of aluminium alloy combined with polymer technology, totally resistant to corrosion.
Ničitel 2000 je vyroben z hliníkové slitiny doplněné polymerovou technologií, takže je zcela odolný vůči korozi.
But if you separate the character module from the polymer neural net.
Ale jestliže oddělíš charakterový modul od polymerové nervové sítě.
Why was she covered with this bio-polymer?
A proč byla pokryta tím bio-polymerem?

Are you looking for...?