English | German | Russian | Czech

chomsky English

Examples chomsky in Czech examples

How do I translate chomsky into Czech?

Movie subtitles

I call mine Dr Chomsky, you know.
Svému musím říkat Dr. Chomsky.
Do you have Mr Chomsky for history?
Máš pana Chomské na historii?
Uncle Saul, Minna, the Chomsky twins.
Strýček Saul, Minna, dvojčata Chomsky.
Chomsky speaks, Stanley Crouch.
Oslovíme Chomskeho, Stanleyho Crouche.
If you've got a problem, tell it to Noam Chomsky.
Pokud s tím mášproblém, řekni to Noamu Chomskému.
Who do you have besides your poster of Noam Chomsky?
Koho pak máš kromě plakátu Noama Chomskyho?
Is that what Dr Chomsky and Michael Moore told you?
To vám řekl dr. Chomsky a Michael Moore?
I think Noam Chomsky would agree.
Noam Chomsky by asi souhlasil.
But if you threw me a couple of Chomsky nominal form equations, - I'm your gal.
Ale pokud se zeptáte na něco z Chomskyho nominálních rovnic, tak jsem vaše děvče.
Do you know who Noam Chomsky is?
Víte, kdo je Noam Chomsky?
The Noam Chomsky lecture.
Přednáška Noama Chomskyho.
Hey, I thought you were going to Chomsky?
Hej, myslel jsem, že jdeš na Chomskyho?
You know, throw myself into more traditional college pastimes, like Noam Chomsky and beer pong.
Víš, vrhnout se na víc tradičních univerzitních aktivit, jako je Noam Chomsky a pivní odér.
I haven't had this much fun since I tripped Noam Chomsky.
Takhle sem se nebavil od doby co jsem cestoval s Noamem Chomskym.

News and current affairs

If a neo-liberal or conservative has more to tell us than a Noam Chomsky, so be it.
-li nám neoliberál nebo konzervativec více co říci než Noam Chomsky, budiž.

Are you looking for...?