English | German | Russian | Czech

chobotnice pobřežní Czech

Translation chobotnice pobřežní translation

How do I translate chobotnice pobřežní from Czech into English?

Chobotnice pobřežní Czech » English

octopus

Grammar chobotnice pobřežní grammar

What are the grammatical properties of chobotnice pobřežní in Czech?

pobřežní + chobotnice · adjective + noun

++

Examples chobotnice pobřežní examples

How do I use chobotnice pobřežní in a sentence?

Simple sentences

Ta chobotnice se vrátila do moře, aniž by byla snědena.
That octopus returned to the sea without being eaten.
Kolik chapadel chobotnice?
How many tentacles does an octopus have?

News and current affairs

Vezměme si incident na Senkaku v roce 2010, kdy Japonci zatkli posádku čínské rybářské lodě, která narazila do plavidla japonské pobřežní hlídky, a Číňané pak vystupňovali hospodářskou odplatu.
Consider the Senkaku incident in 2010, when, after Japan arrested the crew of a Chinese trawler that had rammed a Japanese coast guard vessel, China escalated its economic reprisals.
Zdvojnásobení rozlohy chráněné pobřežní krajiny a zahrnutí obrovské plochy volného oceánu mezi rezervace je mimořádně obtížný úkol.
Doubling the area of protected coastal land and bringing substantial areas of open ocean into reserves is a particularly formidable task.
Samozřejmě musí existovat lepší (mnohem lepší) a přísnější regulace pobřežní a mimohraniční těžby energetických zdrojů a přísné tresty za omyly.
Of course, there must be better (far better) and stricter regulation of offshore and out-of-bounds energy extraction, and severe penalties for mistakes.
Dlouhodobé moratorium na pobřežní a mimohraniční energetický průzkum logiku, ale skutečnou tragédií ropné skvrny BP bude, pokud tím veškeré změny skončí.
A prolonged moratorium on offshore and other out-of-bounds energy exploration makes sense, but the real tragedy of the BP oil spill will be if the changes stop there.
Když se Čínská státní pobřežní ropná společnost (CNOOC) pokusila před dvěma lety koupit americkou UNOCAL, vyvolalo to ve Spojených státech politickou bouři.
When China National Offshore Oil Company tried to buy America's UNOCAL two years ago, it set off a political firestorm in the United States.
Stoupající hladiny moří nakonec zaplaví velká pobřežní města a zničí celé ostrovní státy.
Pada akhirnya, kenaikan permukaan laut akan membanjiri kota-kota pesisir besar dan memusnahkan seluruh negara-negara kepulauan.
Ani Pobřežní stráž USA nedokázala vyloučit, že by aktiva společnosti bylo možné využít pro teroristické činy.
Even the US Coast Guard could not rule out that the company's assets could be used for terrorist operations.
Jak ovšem ukázal případ japonských reaktorů, čelí pobřežní jaderné elektrárny ještě složitějším nástrahám.
But, as Japan's reactors have shown, coastal nuclear-power plants confront more serious dangers.
Svou ekonomickou strukturou a úrovní prosperity však připomíná spíše Itálii než své protějšky na východní straně Pacifiku - americké pobřežní státy Washington, Oregon a Kalifornii.
But its economic structure and level of prosperity make it look more like Italy than its counterparts in the eastern Pacific Rim - the US coastal states of Washington, Oregon, and California.
Pobřežní oblasti v Severní Karolíně jsou podobně jako pobřežní oblasti všude na světě ohroženy stoupající hladinou moří v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
North Carolina's coastlands, like coastal areas around the world, are threatened by rising sea levels caused by human-induced climate change.
Pobřežní oblasti v Severní Karolíně jsou podobně jako pobřežní oblasti všude na světě ohroženy stoupající hladinou moří v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
North Carolina's coastlands, like coastal areas around the world, are threatened by rising sea levels caused by human-induced climate change.
Schengenský prostor potřebuje skutečnou evropskou pobřežní hlídku s vlastním rozpočtem, plavidly a personálem.
What the Schengen Area needs is a true European coast guard, with its own budget, ships, and personnel.
Proto dává smysl, aby nová pobřežní hlídka financovaná z fondů EU začala právě tam.
It thus makes sense for the new coast guard, backed by EU funds, to start there.
Evropská pobřežní hlídka by navíc představovala flexibilní nástroj umožňující v kterémkoliv okamžiku co nejefektivněji alokovat zdroje.
Moreover, a European coast guard would provide a flexible tool with which to allocate resources as effectively as possible at any given moment.

Are you looking for...?