English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chmurný COMPARATIVE chmurnější SUPERLATIVE nejchmurnější

chmurný Czech

Translation chmurný translation

How do I translate chmurný from Czech into English?

Synonyms chmurný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chmurný?

Inflection chmurný inflection

How do you inflect chmurný in Czech?

chmurný · adjective

+
++

Examples chmurný examples

How do I use chmurný in a sentence?

Movie subtitles

Tento chmurný život se nemění, ale ještě dál, mezi oblohou a močály, se život lidí na Pádu stává ještě smutnější.
It's a grim life that never changes, but further along, between the sky and the marsh, life for the people of the Po becomes even bleaker.
Zdálo se mi, že chmurný převozník, o kterém píší básníci, převez přes řeku smutku do království noci.
I crossed, methought, the melancholy flood. with that grim ferryman that poets write of. into the kingdom of perpetual night.
Uvedl mne v tento chmurný příbytek.
He locked me up in this miserable house.
Pěkně chmurný pondělí.
Blue Monday for me today.
Pak navštívil nás chmurný pták.
Not so hard.
Jen chmurný klid přináší nám toto ráno. Slunce svítí, dlí zahalené v bolesti.
For example, he would give huge amounts of money to a waiter because he had a pretty face and looked smart.
Malujete chmurný obraz, pane profesore.
You paint a grim picture indeed, Professor.
s chmurným mírem vzchází chmurný den.
A glooming peace this morning with it brings.
Toť chmurný den pro celé robotstvo.
A grim day for robot-kind.
Nač ten chmurný pohled?
Why the long face?
V zimě tu musí být život dost chmurný, Otče.
It must be a very dreary life here in the winter, Father.
Oh, nač ten chmurný výraz?
Oh, why that grim face?
A proč ty jsi chmurný?
What right have you to be so dismal? You're rich enough.
Chmurný návrat domů.
Sad home coming for you.

News and current affairs

I další sociální ukazatele nabízejí chmurný obrázek.
Other social indicators offer a bleak picture.
Obrázek Evropy však není tak chmurný, jak pesimisté předpokládají.
The picture for Europe, however, is not as bleak as pessimists assume.
Eskalující násilí v Iráku dává vyhlídkám této země chmurný ráz.
The escalating violence in Iraq gives a bleak impression of that country's prospects.
Na této charakteristice Ameriky je pochopitelně něco pravdy (v Bushově případě dokonce mnoho pravdy), avšak skutečný obrázek není tak jednoznačně chmurný.
Of course, there is some truth in this characterization of America (and quite a lot in that of Bush), but the picture is not uniformly bleak.
WASHINGTON - Mění se arabské jaro v chmurný podzim?
WASHINGTON, DC - Is the Arab Spring turning into a gloomy autumn?

Are you looking for...?