English | German | Russian | Czech
žula | aura | bula | kula

aula Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does aula mean in Czech?

aula

slavnostní síň

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate aula from Czech?

aula Czech » English

great hall auditorium assembly hall

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as aula?

aula Czech » Czech

hlediště síň sál auditorium

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate aula in Czech?

aula · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use aula in a sentence?

Movie subtitles

Aula Palucia? Toho vojevůdce?
Aulus Plautius, the old retired general?
Promiňte, je támhleto školní aula? Lituji, nevím.
Excuse me, is that the school hall?
Aula byla vyprodaná do posledního místa.
The Aula was sold out to the last seat.
Představ si, že jsem si vymkl kotník před městem, když jsem spadnul z koně. A strávil jsem několik dní doma u Aula Plautia, který projížděl kolem v době nehody.
I twisted my ankle on my way to Rome, and spent several days at Aulus Plautius' house.
A nejlíp bych udělal, kdybych zabil Aula a Pomponii. A ji unést a odnést do svého domu.
If I could kill Aulus and Pomponia and abduct her.
Takže caesar vzal od Aula, aby mohl darovat Viniciovi?
So Caesar - promised you to Vinicius?
Calhounská aula.
Calhoun Hall.
Obávám se, že Batiatus podezřívá ze smrti Aula.
I fear Batiatus suspects my hand in Aulus' death.
Z jazyka jeho muže Aula, než byl umlčen navždy.
By tongue of his man Aulus, before silencing it forever.
Aula.
Assembly room.
Coolidgeova aula, mělo by to být tady.
Coolidge Hall, it should be up here.
Přijď dnes v osm večer na Královskou lékařskou fakultu, aula H.
Please come to the Royal College of Medicine, Hall H, this evening at 8 PM.
Jen říkám, že tahle aula by si zasloužila trochu víc pozornosti.
I'm just saying this auditorium could use a little bit more of your attention.

Are you looking for...?