English | German | Russian | Czech

antisemita Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does antisemita mean in Czech?

antisemita

anti-Semite muž, který je proti Židům  Jde Žid po ulici a vrazí do něj antisemita. "Svině!!!!!" "Goldberg,těší "

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate antisemita from Czech?

antisemita Czech » English

anti-Semite

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as antisemita?

antisemita Czech » Czech

stoupenec antisemitizmu

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate antisemita in Czech?

antisemita · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use antisemita in a sentence?

Movie subtitles

Nevěděla jsem, že jsi antisemita.
Anti-Semitic, are you?
Vy jste antisemita?
Are you anti-Semitic?
Antisemita!
Ah, anti-semitism!
A je dokonce větší antisemita než její oplakávaný manžel.
And she's an even greater anti-semite than her late, lamented husband.
Pokud jste antisemita, můžu držet hubu.
If you're anti-Semitic, I can shut up.
Nejsem antisemita.
I'm not anti-Semitic.
Řekni mi, Schorme. - Jsi opravdu antisemita?
Tell me, Schorm. are you really a anti-Semite?
Neobviňujete , že jsem antisemita, že ne? No tak, pane Clevelande.
You're not accusing me of being an anti-Semite, are you?
Nejsem tvrdohlavý. a. nejsem antisemita.
I'm not pigheaded. and. I'm not an Anti-Semite.
Antisemita.
An anti-Semite.
Flaco, neříkej mi že jsi vzdělaný hispánec že by si byl antisemita.
Tank's going to go ape shit. I know. Son of a bitch!
Nejsem antisemita.
I'm not an anti-Semite.
Ten výraz je vlastně nepřesný, protože židé jsou pouze jedni ze Semitů ale pro naše účely řekněme, že antisemita je ten, kdo nenávidí židy nebo je proti nim.
Actually the term's imprecise, seeing as Jews are only one of the Semitic peoples,...but for our purposes, we'll say that an anti-Semite is someone that hates...or is against Jews.
Myslel jsem, že jsi antisemita.
Thought you were an anti-Semite.

News and current affairs

Samozřejmě, je pravda, že teoreticky se lze stavět proti izraelským politikám, aniž bych byl antisemita.
Of course, it is true that in theory one can oppose Israel's policies without being anti-Semitic.
Avšak trestat někoho za to, že je antisemita a rasistický štváč, vyvolává znepokojivé otázky, k nimž se různé země staví různě.
But punishing someone criminally for being an anti-Semite and a racist propagandist raises troublesome issues that different countries approach in different ways.
Stal se z něj antisemita, přestože byl sám Žid.
He became anti-Semitic, despite being Jewish himself.

Are you looking for...?