English | German | Russian | Czech

angažovanost Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate angažovanost from Czech?

angažovanost Czech » English

involvement

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as angažovanost?

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate angažovanost in Czech?

angažovanost · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use angažovanost in a sentence?

Movie subtitles

Angažovanost kvůli Majdaneku.
The Majdanek exposures.
Angažovanost CIA znamená, že se to týká národní bezpečnosti.
The CIA involvement means it concerns national security.
V čem přesně spočívá vaše angažovanost s těmi lidmi?
What precisely is your involvement with these people, Elise?
Tady na Grove Hills silně věříme v to, že rodičovská angažovanost je nezbytná.
I'm going to regret this. Never mind, I already do.
Kevin.. a angažovanost.
Kevin. and public spirited.
Podle mého vede emocionální angažovanost k nepředvídatelnému chování.
It is my experience that emotional involvements often lead to unpredictable behavior.
Není to jenom sociální angažovanost.
They're not just social engagements.
Cokoli kde se servíruje čaj je sociální angažovanost.
Anything at which you serve tea is a social engagement.
Oceňuji vaší angažovanost.
I appreciate you doing this.
Žádám o absolutní angažovanost.
I am asking for your absolute commitment.
Chtěl bych zdůraznit fakt, že mám vždy pravdu podle paragrafu DBU číslo 6 yloučit nebo vyhodit, jestliže uděláte něco neobvyklého nebo nějakou neobvyklou angažovanost během hry.
Let me just emphasize the fact that I have the right according to DBU's paragraph number six to discharge and expel you in case you show unusual behavior or any unusual involvement during the game.
Důležitá je angažovanost.
What it really takes is a hook.
Takže tímto vaše angažovanost končí?
So that's where your involvement ends?
Godfather hlásí, že je čas zvýšit naší angažovanost.
Godfather says it's time for us to increase our presence.

News and current affairs

Některé z nejmocnějších států na tomto světě dosud nechápou, že plná spolupráce a angažovanost ve věcech OSN je také v jejich zájmu.
Some of the most powerful nations in the world still do not see fully cooperating with or participating in UN affairs as in their interest.
Samozřejmě, každý předpis v této oblasti vyžaduje určitou angažovanost lékaře, ale oregonská norma chápe fundamentální dilema, jemuž čelí lékaři, kteří se setkají s žádostí pacienta o smrt, a snaží se jejich úlohu omezit na minimum.
Of course, any regulation in this field requires at least some involvement by a doctor but the Oregon Act recognizes the fundamental dilemma faced by doctors confronted with a patient's request to die and strives to keep that involvement to a minimum.
V posledních desetiletích dvacátého století se pak světem přehnala kontrarevoluce prosazující přímý opak: co nejširší rozptylování kapitálu skrze angažovanost všech v roli vlastníků.
Then, in the closing decades of the twentieth century, a counter-revolution swept the world, pushing for just the opposite: disperse capital as widely as possible by getting everybody involved as owners.
Ba v těchto volbách se počet ženských kandidátek ve všech stranách viditelně zvýšil a totéž platí pro celkovou politickou angažovanost žen.
Indeed, in these elections the number of women candidates from all parties has visibly increased and so has female political overall activism.
Tentokrát nejde o angažovanost, ale o neangažovanost.
This time, the issue was not involvement but disengagement.
Angažovanost Oxfamu zvyšuje standardy pro globální potravinářský průmysl.
Oxfam's advocacy is raising the standards for the global food industry.
Ani jedna není prosta potíží a rizik, ale slučitelná s liberální demokracií je jedině angažovanost.
None is without difficulties and risks, but only engagement is compatible with liberal democracy.
Gruzie chce, aby se zdráhavá EU více angažovala, avšak každá strana si angažovanost vykládá jinak.
Georgia wants a reluctant EU to be more engaged, but each side understands engagement differently.
Není čas na zoufalství, ale aktivní angažovanost.
Now is a time not for despair, but for active engagement.
Problémem není produktivita evropských pracujících, kteří mají zaměstnání, ale spíš potřeba zvětšit angažovanost pracovních sil, a to prostřednictvím politik, jež zvýší míru zaměstnanosti a zvrátí trend úbytku týdně odpracovaných hodin.
The issue is not the productivity of European workers when they are on the job, but rather the need to increase labor-force participation through policies that raise employment rates and reverse the decline in weekly work hours.
Nová je ovšem angažovanost lékařů při plnění této touhy po sebeproměně.
What is new is the involvement of doctors in fulfilling this desire for self-transformation.
Prvním pilířem modelu je souběžná angažovanost všech stran - suveréna, držitelů dluhopisů a jejich vlád, Evropské centrální banky a mezinárodních organizací - při vytváření plánu, a to hned od počátku.
The first pillar of that model is simultaneous involvement of all parties - the sovereign, bondholders and their governments, the European Central Bank, and international organizations - in designing the scheme from the start.
Ačkoliv snaha o zastavení vývoje technologií podnícených nanomateriály by byla stejně nezodpovědná jako nerealistická, zodpovědný vývoj těchto technologií vyžaduje bdělost a společenskou angažovanost.
While attempting to halt the development of nanomaterial-inspired technologies would be as irresponsible as it is unrealistic, responsible development of these technologies demands vigilance and social commitment.
Vyřešení těchto napůl spících válek vyžaduje stále intenzivnější politickou účast, ekonomickou angažovanost a ochotu poskytnout v případě potřeby západní mírové jednotky a pozorovatele.
Resolving these semi-dormant wars requires stepped-up political involvement, economic engagement, and a willingness to provide Western peacekeeping forces and monitors if and when they are needed.

Are you looking for...?