English | German | Russian | Czech

almužna Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does almužna mean in Czech?

almužna

alms, pittance vyžádaný drobný dar nebo podpora žebrákovi

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate almužna from Czech?

almužna Czech » English

alms pittance alms-giving

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as almužna?

almužna Czech » Czech

milodar nepatrný dar

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate almužna in Czech?

almužna · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use almužna in a sentence?

Movie subtitles

Snad nemyslíš, že nám stačí ta almužna?
You don't think we're after that penny-ante reward?
To je moje almužna.
I'll show you charity with my club!
To je almužna.
That's buzzardfeed.
A co za to? Hodnost a směšná almužna.
For this.rank and a meagre pittance of extra pay.
V Bronxu vám to výpalný možná stačilo, ale tady dole je 800 za měsíc almužna.
You might get by in the Bronx with that kind of shit, but down here 800 a month is chicken feed.
Almužna!
What trifles are those?
Jak malá je ta almužna? Váš otec se mne právě ptal, proč jsem nebyl dekorován pro své skutky toho dne. A jsem mu řekl, že radost ze služby své vlasti je pro mne dostatečnou satisfakcí.
Your father was just asking me. why I wasn't decorated for the deeds that I did that day, and. as I said to him. the joy of serving my country has been satisfaction enough.
To není žádná almužna, to je taková naše solidarita.
It's not charity, it's our show of solidarity.
Takže kdyby se vdaly obě, Roylottovi by zůstala almužna.
So, if both girls had married, ah, beauty, Grimesby Roylott would have had a mere pittance.
To je almužna.
That's charity money.
Almužna?
Charity?
Je to nejen almužna, ale zároveň nepřijatelné a nemorální!
Not only is this pittance you call your final offer entirely unacceptable it's outright immoral!
Ne podělaná almužna.
Not this three-point-something bullshit that.
Jo. Pro vegasské kasino je to sotva almužna.
That's a mere pittance to a Vegas casino.

News and current affairs

Populističtí štváči rádi tuto zášť podněcují tím, že spílají cizincům, kteří pracují za almužnu nebo vůbec.
Populist rabble-rousers like to stir up such resentments by ranting about foreigners who work for a pittance or not at all.
V islámském světě se často tvrdí, že díky zakátu (almužny pro chudé), jedné z pěti základních povinností každého muslima, je islámská společnost méně rozdrobená, takže nerovnost a společenská vyděděnost je zde nižší.
It is often claimed in the Islamic world that, because one of the five fundamental duties of a Muslim is Zakat (charity to the poor), Islamic society is less atomistic, which limits inequality and social exclusion.
Bush sice vychvaluje přednosti volného trhu, ale zároveň příliš ochotně rozdává obrovské almužny energetickému sektoru, ačkoliv se země potýká s prudkým nárůstem deficitů.
While praising the virtues of the free market, Bush has been only too willing to give huge handouts to the energy industry, even as the country faces soaring deficits.
Řecko dostalo pouhou almužnu, ale zaplatilo vysokou cenu za zachování bankovních soustav těchto zemí.
Greece has gotten but a pittance, but it has paid a high price to preserve these countries' banking systems.
Ve srovnání s penězi, jež získají a utratí americké konzervativní kruhy, jde o pouhou almužnu.
This is a pittance in comparison with money raised and spent by US conservative groups.
Musíme osedlat svůj vlastní talent a intelekt, ne čekat na almužnu z ciziny.
We must apply our own talents and intellect, not wait for handouts from abroad.

Are you looking for...?