English | German | Russian | Czech
abdul | malba | Kabul | Kábul

Czech defining dictionary

What does album mean in Czech?

album

kniha k lepení nebo vkládání fotografií či poštovních známek  Kristýna nám ukázala album s fotografiemi z dovolené. album uspořádaný soubor hudebních skladeb  Na koncertě skupina pokřtila nové album.

Czech–English translation dictionary

How do I translate album from Czech?

album Czech » English

album alba book

English–Czech translation dictionary

How do you say album in Czech?

album English » Czech

album chrochtal temnoploutvý

Czech grammar

How do you inflect or conjugate album in Czech?

album · noun

+
++

Czech–English sentence database

How do I use album in a sentence?

Simple sentences

Ukážeš mi svoje album?
Will you show me your album?
Ukážete mi svoje album?
Will you show me your album?

Movie subtitles

Udělal jsem tohle rodinné album.
I had this scrapbook made of the family.
Jo, určitě, je jich tam plné album.
Yeah, there's a whole album full.
Rodinný album?
A family album?
Prohlížet si rodinné album?
Look at the family album?
Zajděte si do městské knihovny. a najdete tam album fotografií, které Brady udělal za občanské války.
If you go to the City Library. you'll find the volume of Mathew Brady's photos taken during the Civil War.
Mohl bych si vás vyfotit na album u znaku?
Can I get one shot of you looking at the trademark for the album cover?
Prohlédněte si album.
Care to take a look?
Často si prohlížím tohle album.
I often look at this photo album.
Dal mi je Mickey Alba, když jsme mu předávali osmé zlaté album.
Mickey Alba made me a present of these when we gave him his eighth gold record.
Kdy bude to album vydaný?
When do we get the album released?
Album bude k dispozici všude v oblasti Philadelphie.
The album will be available all through the Philadelphia area.
A co to album, lane?
What about the album, lan?
Vychází vám album nebo něco?
You boys got an album coming out or anything?
Bílé album?
The White Album?

News and current affairs

První úvaha se týká zahraniční politiky zemí skupiny ALBA.
The first consideration involves the ALBA countries' conduct of foreign policy.
Skupina ALBA tvrdě prosazovala hlasování nebo kompromis o jeho podmínkách, jímž by se pak mohla chlubit před světem a domácím veřejným míněním.
The ALBA group pushed hard for a vote, or a compromise on its terms, which it could then flaunt to the world and to domestic public opinion.
Kdyby se naopak Castro nezúčastnil, nemuseli by dorazit ani zástupci některých dalších členů ALBA - včetně dvou sousedů, samp nimiž by si Kolumbie ráda zlepšila vztahy, totiž Ekvádoru a Venezuely.
If, on the other hand, Castro did not attend, some of the ALBA members, including two neighbors with which Colombia hopes to improve relations - Ecuador and Venezuela - might not show up, either.
Castro se tedy nezúčastní, Obama ano a představitelé ze zemí ALBA budou pravděpodobně rozpolcení.
So Castro will not attend, Obama will, and the ALBA leaders will probably be divided.

English–Czech sentence database

How do I translate album into Czech?

Simple sentences

Will you show me your album?
Ukážeš mi svoje album?
Will you show me your album?
Ukážete mi svoje album?

Movie subtitles

Yeah, there's a whole album full.
Jo, určitě, je jich tam plné album.
A family album?
Rodinný album?
Next time I'll bring my autograph album.
Příště si přinesu svůj památníček na autogramy.
Look at the family album?
Prohlížet si rodinné album?
Can I get one shot of you looking at the trademark for the album cover?
Mohl bych si vás vyfotit na album u znaku?
I often look at this photo album.
Často si prohlížím tohle album.
Oh, yes - they're in this album.
Och, ano - jsou v tomto albu.
I haven't even seen her old album. - He has seen it.
Ani jsem tu starou desku neviděl.
PHOTOGRAPH ALBUM.
Fotoalbum.
JUST AN OLD PHOTOGRAPH ALBUM.
Nic. Jen staré fotoalbum.
SHE ALSO SLASHED ALL THE HEADS OFF THE PHOTOGRAPHS IN THE ALBUM. AND MADE SURE MICHAEL SAW THEM.
Taky vystřihla všechny hlavy v albu a ujistila se, že je Michael vidí.
When do we get the album released?
Kdy bude to album vydaný?
The album will be available all through the Philadelphia area.
Album bude k dispozici všude v oblasti Philadelphie.
What about the album, lan?
A co to album, lane?

Are you looking for...?