English | German | Russian | Czech
ela | Ála | aaa | vala

ala Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does ala mean in Czech?

ala

zř. vybízí k tomu, aby dotyčný někam šel

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate ala from Czech?

Ala Czech » English

Ala

Sentences Czech–English sentence database

How do I use ala in a sentence?

Movie subtitles

Na právníky zapomeň a najdi Ala.
Better forget the lawyers and locate Al.
Zabírá ji, aby si polepšil u Ala Krugera.
He's grabbing it to put himself in strong with Al Kruger.
Kdo dostal Ala zjistíme dříve nebo později, ale teď nemáme čas se o to starat.
We'll find out who got Al sooner or later but we ain't got any time to start worrying about that now.
To on Ala přemluvil, abychom čekali, nás McLaren rozdrtí.
He's the one that sold Al on sitting back and waiting for McLaren to run down.
Styl ala džungle.
Jungle-style.
Samozřejmě ne modely ala Paříž nebo kalhoty z Bond Street.
Not exactly Paris models or Bond Street suits.
Kde jsi nechal Ala?
Say, Fred, where did you leave Al? Oh, Al.
Nepamatuješ si Ala?
Don't you remember Al?
Dámy a pánové, vítáme našeho přítele, spolupracovníka, hrdinu, Ala Stephensona.
Ladies and gentlemen, we greet our friend our coworker, our hero, Al Stephenson.
Takže znáte Ala Baretta?
Then you know Al Baretto?
Vy znáte Ala?
You know Al?
Byl jsem ochotný do toho jít, protože jsi kamarád Ala.
I was willing to turn a trick because you're Al's friend.
Mám všechny důvody pro to, vás zabít, a udělám to, jestli mi neřeknete, kam jste ala tu zbraň.
I've got every reason to kill you and I will, unless you tell me where you put that gun.
Požádám Ala, aby pozval Harry na Floridu, aby vyrazil za Senátory.
I'll get Al to invite Harry down to Florida to work out with the Senators.

News and current affairs

Vezměme si například bývalého viceprezidenta USA Ala Gorea, jehož dokumentární film o globálním oteplování Nepohodlná pravda je vynášen do nebes za pronikavý pohled na to, jak spotřeba fosilních paliv vede lidstvo na pokraj katastrofy.
Consider former US Vice President Al Gore, for example, whose documentary film on global warming, An Inconvenient Truth, is celebrated for its unflinching look at how fossil fuel consumption is leading mankind to the brink of catastrophe.
A na rozdíl od Ala Gorea, jenž zcestoval svět s varováním, že naše města mohou brzy pohltit oceány, se vyhýbá šíření poplašných zpráv.
And, unlike Al Gore, who has travelled the world warning that our cities might soon be under the oceans, it refrains from scaremongering.
To je obzvlášť zajímavé, neboť to zásadním způsobem zavrhuje nejdrásavější scény z filmu Nepohodlná pravda Ala Gorea.
This is especially interesting since it fundamentally rejects one of the most harrowing scenes from Al Gore's movie An Inconvenient Truth.
Za prvé vytvářejí USA obrovskou poptávku po zakázaných látkách, která dává živobytí celé latinskoamerické mafii, podobně jako americký experiment s prohibicí na alkohol ve 20. letech přiživil vzestup gangsterů typu Ala Caponeho.
First and foremost, the US generates the huge demand for illicit drugs that sustains the entire Latin American mafia, just as the US experiment with alcohol prohibition in the 1920's fueled the rise of gangsters like Al Capone.
Tak, jak se tento systém pomalu hroutí, budou muset Evropané postupně začít experimentovat s větší nerovností, třebas ne zrovna s chudobou ala Amerika.
As this system is gradually dismantled, Europeans will begin to experience more inequality though perhaps not American-style poverty.
Nobelova cena míru pro Ala Gorea vzdává hold světovému lídrovi, jenž se projevil jako jasnozřivý, odvážný a schopný ve světě probouzet ostražitost vůči nebezpečí člověkem vyvolané změny klimatu.
Al Gore's Nobel Peace Prize is a fitting tribute to a world leader who has been prescient, bold, and skillful in alerting the world to the dangers of manmade climate change.
Camilla Toulminová, která řídí Mezinárodní institut pro ekologii a rozvoj, nevládní organizaci se sídlem v Londýně, se v červnu zúčastnila přednášky Ala Gorea o klimatických změnách.
Camilla Toulmin, who directs the International Institute for Environment and Development, a London-based NGO, was present at a lecture on climate change that Al Gore gave in June.

Ala English

Translations English–Czech translation dictionary

How do you say ala in Czech?

Ala English » Czech

Ala

Sentences English–Czech sentence database

How do I translate ala into Czech?

Movie subtitles

Punta Ala, Cecina, Livorno, Viareggio, Forte dei Marmi.
Punta Ala, Cecina, Livorno, Viareggio, Forte dei Marmi.
Of Ala-eddin, the Old Man of the Mountain, Who by devious schemes, evil designs, And foul murders ruled the land.
O Aladinovi, starci z těchto hor, který s pomocí zlých plánů a vražd, vládl této zemi.
Then one day, came mighty Hulagu To stand before Ala-eddin's lair For three long years in siege.
Pak jednoho dne, přišel mocný Hullagu a postavil se před Aladinovo sídlo. Tři dlouhá léta ho obléhal.
And thus fell Ala-eddin and his men.
A tak padl Aladin i jeho muži.
Ping-Cho, is the lair of Ala-eddin really near here?
Ping-Cho, je Aladinovo sídlo ještě pořád někde poblíž?
So he did, Susan. Some of Ala-eddin's followers lived near here, in the cave of 500 eyes.
Někteří z Aladinových následovníků žili tady poblíž, v jeskyni pěti stovek očí.
It's all pheasant, and ala pheasant and.
To je samej bažant, a ala bažant a.
A film that goes against the public's expectations, ala Hitchcock.
Ten film jde proti očekávání lidí, jako to dělal Hitchcock.
Ala, get up!
Alo! Alo vstávej, je čas nakrmit otce.
You want to put a bullet in capu'ala stupid?
Policie!
You're in Ala-fuckin'-bama.
Jsme v podělaný Alabamě.
Ala, come quick.
Ailo! Pojď sem!
Of course, but this is complicated, Ala.
To ano, ale je to složitější.
You know him? Yes, the brother of Ala.
Je to brácha Aily.