English | German | Russian | Czech
AMT | takt | ak | aka

akt Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does akt mean in Czech?

akt

úkon, jednání, konání divadelní jednání nude výtvarné zobrazení nahého těla úřední listina pohlavní akt

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate akt from Czech?

akt Czech » English

act nude

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as akt?

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate akt in Czech?

akt · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use akt in a sentence?

Movie subtitles

Úředník provádí svatební akt.
An official appears.
Jsem britský námořní důstojník a musím oznámit akt pirátství.
I'm a British naval officer and I have to report an act of piracy.
Tento soud nalézá, že obsazení Bounty, ozbrojené lodi jeho veličenstva byl akt vzpoury Fletchera Christiana a dalších členů posádky.
This court finds that the seizure of His Majesty's armed vessel, Bounty, was an act of mutiny by Fletcher Christian and others of her crew.
Když jsem ti řekl, jak upravit druhý akt tvé show?
When I told you how to fix the second act of your show.
Akt 1, scéna 2, řádek 204.
Act 1, Scene 2, line 204.
Je to akt nejhlubší víry.
You are performing an act of utter faith.
Najednou jsi začal malovat. . Musím namalovat akt, řekl jsi. Začít znovu. učit se vidět novýma očima.
You wanted to restart everything from scratch. paint me with a new perspective. as if I were a new woman. to be reinvented.
Existuje jeden fyzikální zákon, podle kterého pouhý akt pozorování. mění to, co pozoruješ.
It is a fucking law of physics that the very act of observation changes that which is being observed.
Tak končí II. akt.
So ends Act II.
CASINO ROYALE, Akt II.
CASINO ROYALE, Act II.
CASINO ROYALE, Akt III.
CASINO ROYALE, Act III.
První akt skončil.
First-act curtain.
Tohle je akt paniky!
This is an act of panic!
Rád bych namaloval váš akt.
I'd like to paint you nude.

News and current affairs

Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
For one thing, the divisive war in Iraq may turn out to be the last act of the twentieth century rather than a harbinger of the twenty-first.
Jako Samson v chrámu v Gaze si i on přeje zničit sám sebe v aktu veřejného násilí a vzít s sebou co nejvíce dalších lidí.
Like Samson in the temple of Gaza, he wishes to destroy himself in a public act of violence, taking as many people as possible with him.
Spouštěcím mechanismem tohoto závěrečného aktu může být cokoliv: odmítnutí milovanou osobou, neúspěšná žádost o místo.
Anything can trigger this final act: a lover's rejection, a job application denied.
Za prvé nesmí být trest v moderní demokracii pouze aktem odplaty, ale měl by se také snažit zločince napravit, aby mu umožnil žít ve společnosti po boku jiných lidí.
First, in a modern democracy, punishment must be not only retributive, but should also try to rehabilitate the criminal in order to enable him to live in society with other human beings.
Islamisté pohlížejí na své nahodilé hromadné vraždy nikoliv jako na akty upoutání veřejnosti na vlastní osobu, nýbrž jako na taktiku ve svaté válce proti dekadentnímu a hříšnému Západu.
Islamists view their acts of random mass murder not as a personal publicity stunt, but as a tactic in a holy war against the decadent, sinful West.
Radikální břídilové jsou většinou mladí muži, kteří jsou tak rozlícení z nedostatku společenské, ekonomické a sexuální sebeúcty a lhostejností světa kolem sebe, že touží po sebevražedném aktu hromadného ničení.
Radical losers are mostly young men who are so enraged by their own lack of social, economic, and sexual self-esteem and the indifference of the world around them, that they long for a suicidal act of mass destruction.
Spouštěcím mechanismem takového aktu se může stát cokoliv: odmítnutí dívkou, propuštění z práce, propadnutí u zkoušky.
Anything can trigger such an act: rejection by a girl, being fired from a job, failing an examination.
Stalo se to loni na podzim a v době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
It happened last autumn, and at that time I argued publicly against what I regarded as an insensitive act, because it hurt other peoples' religious feelings.
Svévolnou moc exekutiv omezily během předchozích krizí nové intervencionistické instituce založené přímo za pochodu legislativním aktem.
The discretionary power of executives, in past crises, was curbed by new interventionist institutions constructed on the fly by legislative action.
Dne 1. listopadu, jen den po prvním kole voleb, jenž později postavilo Kučmu proti Simonenkovi, byli tři guvernéři bez jakéhokoliv formálního aktu propuštěni, to když se ukázalo, že výsledky jejich oblastí nebyli Kučmovi příznivé.
On November 1, the day after the first round of voting that later pitted Kuchma against Simonenko, three governors were unceremoniously dismissed when returns in their oblasts did not favor Kuchma.
Rozhodující akt přišel v červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb.
The key action came in June 2012, when the Supreme Court, staffed entirely with Mubarak-era holdovers, nullified the results of the parliamentary elections on specious grounds.
jej budeme nazývat Evropská unie, Spojené státy evropské, Spojená Evropa nebo jakkoli jinak, bude vždy zárukou jednotného, zjednodušeného systému normativních aktů, které přinesou větší míru transparentnosti i odpovědnosti.
Whether it is called European Union, United States of Europe, United Europe, or something else, it will also provide for a unitary, simplified system of normative acts that will introduce more transparency and accountability.
Někteří z nich, například Renzi, reagují akty slepého vzdoru.
Beberapa diantaranya, seperti Renzi, merespon dengan penolakan.
Kdyby bylo odškodnění spojeno s odhalením amerických nepravostí na vysokých místech, dostali bychom se k aktu odčinění blíže.
In the last few weeks, attention has focused on whether Rumsfeld himself should resign or be fired.

Are you looking for...?