English | German | Russian | Czech

akt Czech

Meaning akt meaning

What does akt mean in Czech?

akt

úkon, jednání, konání divadelní jednání nude výtvarné zobrazení nahého těla úřední listina pohlavní akt

Translation akt translation

How do I translate akt from Czech into English?

akt Czech » English

act nude

Synonyms akt synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as akt?

Inflection akt inflection

How do you inflect akt in Czech?

akt · noun

+
++

Examples akt examples

How do I use akt in a sentence?

Simple sentences

Úprava počasí (také známá jako ovládání počasí) je akt úmyslné manipulace nebo úpravy počasí.
A weather modification (also known as weather control) is the act of intentionally manipulating or altering the weather.
Mezi třináctým a čtrnáctým únorem 1945, britské a americké bombardéry bombardovaly Německé město Drážďany. Tento akt byl později označen za válečný zločin.
Between 13th and 15th February 1945, British and American bombers fire bombed the city of Dersden, Germany. These action were later deemed a war crime.

Movie subtitles

Úředník provádí svatební akt.
An official appears.
Jsem britský námořní důstojník a musím oznámit akt pirátství.
I'm a British naval officer and I have to report an act of piracy.
Tento soud nalézá, že obsazení Bounty, ozbrojené lodi jeho veličenstva byl akt vzpoury Fletchera Christiana a dalších členů posádky.
This court finds that the seizure of His Majesty's armed vessel, Bounty, was an act of mutiny by Fletcher Christian and others of her crew.
Když jsem ti řekl, jak upravit druhý akt tvé show?
When I told you how to fix the second act of your show.
Akt 1, scéna 2, řádek 204.
Act 1, Scene 2, line 204.
Je to akt nejhlubší víry.
You are performing an act of utter faith.
Najednou jsi začal malovat. . Musím namalovat akt, řekl jsi. Začít znovu. učit se vidět novýma očima.
You wanted to restart everything from scratch. paint me with a new perspective. as if I were a new woman. to be reinvented.
Existuje jeden fyzikální zákon, podle kterého pouhý akt pozorování. mění to, co pozoruješ.
It is a fucking law of physics that the very act of observation changes that which is being observed.
Tak končí II. akt.
So ends Act II.
CASINO ROYALE, Akt II.
CASINO ROYALE, Act II.
CASINO ROYALE, Akt III.
CASINO ROYALE, Act III.
První akt skončil.
First-act curtain.
Tohle je akt paniky!
This is an act of panic!
Rád bych namaloval váš akt.
I'd like to paint you nude.

News and current affairs

Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
For one thing, the divisive war in Iraq may turn out to be the last act of the twentieth century rather than a harbinger of the twenty-first.
Stalo se to loni na podzim a v době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
It happened last autumn, and at that time I argued publicly against what I regarded as an insensitive act, because it hurt other peoples' religious feelings.
Rozhodující akt přišel v červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb.
The key action came in June 2012, when the Supreme Court, staffed entirely with Mubarak-era holdovers, nullified the results of the parliamentary elections on specious grounds.
Japonsko by navíc mělo učinit suverénní akt a označit souostroví Senkaku za mezinárodní námořní území bez osídlení a vojenského využití.
Furthermore, Japan should take the sovereign act of designating the Senkaku Islands as an international maritime preserve free of habitation or military use.
Rozhodnutí ECB vystupňovat měnový stimul by se proto mělo pokládat za akt zoufalství.
The ECB's decision to double down on monetary stimulus should thus be regarded as an act of desperation.
SINGAPUR - Když město Detroit požádalo minulý týden o ochranu přes věřiteli, jednalo se o největší podobný právní akt v dějinách Spojených států.
SINGAPORE - When the city of Detroit filed for bankruptcy last week, it became the largest such filing in United States history.
Právo na sebeobranu však neznamená právo dělat cokoliv, co lze vykládat jako obranný akt, bez ohledu na cenu pro civilisty.
But a right of self-defense does not mean a right to do anything that can be construed as a defensive act, regardless of the cost to civilians.
Sexuální akt zde slouží jako jistá forma mučení nebo v některých případech i jako vražedná zbraň.
The sexual act is used as a form of torture, or even, in some cases, as a deadly weapon.
Jistě, Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko správně pokládaly vstup do EU za akt politické emancipace a začaly se prosazovat jako rovnocenní političtí partneři.
To be sure, Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia have rightly viewed EU accession as an act of political emancipation, and have begun asserting themselves as political equals.
Častěji jde o válečný akt, byť jde spíše o válku slabých než o válku organizovaných států a jejich armád.
It is more often an act of war, albeit war by the weak rather than by organized states and their armies.
Jeho cíl - identifikovat hrstku teroristů ukrývajících se mezi miliony spořádaných občanů dříve, než spáchají násilný akt - se koneckonců rovná hledání jehly v kupce sena.
After all, the objective - to identify a few terrorists hiding among millions of law-abiding citizens, before they commit a violent act - is the equivalent of finding a needle in a haystack.
Pachatelé násilných činů jen zřídka připouštějí, že v jejich případě šlo jednoduše o útok, a ne o akt obrany života, svobody nebo jiné významné hodnoty.
Perpetrators of violent acts rarely concede that they are aggression pure and simple, rather than actions in defense of life, liberty, or some other important value.
Kdyby byl zvolen, byl by to akt nejvyššího cynismu a pokrytectví, a to i na evropské poměry.
It would have been an act of supreme cynicism and hypocrisy, even by European standards, had he been selected.
Když ale srbská strana s touto dohodou nesouhlasila, bude muset být vnucena a tento akt vnucení dozajista ohrozí civilní obyvatelstvo.
If the Serbian side did not agree to it, the agreement would have to be imposed, and that act of imposition would certainly endanger the civilian population.

Are you looking for...?