English | German | Russian | Czech

a few English

Translation a few in Czech

How do you say a few in Czech?

a few English » Czech

několik pár sudé

Are you looking for...?

a | few