English | German | Russian | Czech

a bit English

Translation a bit in Czech

How do you say a bit in Czech?

a bit English » Czech

trochu

Are you looking for...?

a | bit