English | German | Russian | Czech

Adamovo jablko Czech

Translation Adamovo jablko translation

How do I translate Adamovo jablko from Czech into English?

Adamovo jablko Czech » English

shaddock pummelos pomelo Adam's apple

Synonyms Adamovo jablko synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as Adamovo jablko?

Adamovo jablko Czech » Czech

pumelo

Examples Adamovo jablko examples

How do I use Adamovo jablko in a sentence?

Simple sentences

Jablko spadlo ze stromu.
The apple fell from the tree.
Na stole je jablko.
There is an apple on the table.
To jablko chutná sladce.
The apple tastes sweet.
Zralé jablko spadlo ze stromu.
A ripe apple dropped from the tree.
Kdo ukradl to jablko?
Who stole the apple?
On jablko.
He's eating an apple.
Jablko nepadá daleko od stromu.
The apple doesn't fall far from the tree.
Oškrábej si to jablko, než ho sníš.
Peel the apple before you eat it.
Emílie jedla jablko.
Emily ate an apple.
Chlapec snědl jablko.
The boy ate the apple.
Chci jablko.
I want an apple.
Mám jablko.
I have an apple.
Umyju si jablko.
I'll wash my apple.
Kolik stojí jedno jablko?
How much does an apple cost?

News and current affairs

Jablko sváru, kvůli němuž předchozí pokusy o dosažení izraelsko-syrského míru ztroskotaly, realistická řešení, jak nedávno prokázaly neoficiální mírové rozhovory mezi bývalým izraelským představitelem a Syřanem s úzkými vazbami na režim.
The bones of contention that wrecked previous attempts to reach an Israeli-Syrian peace have realistic solutions, as was shown by the back-channel peace talks recently held between an Israeli ex-official and a Syrian with close connections to the regime.
Vynechte po přechodu na organickou stravu jediné jablko za dvacet let a vaše dítě na tom bude hůře.
Omit buying just one apple every 20 years because you have gone organic, and your child is worse off.
Další potenciální jablko sváru - totiž protichůdné představy o osobním soukromí - by mohlo snížit schopnost obou stran dosáhnout společného cíle v podobě otevření digitálního trhu.
Another potential area of contention - conflicting notions of personal privacy - could inhibit the two sides' ability to accomplish their shared goal of opening up the digital market.
Za zaznamenání stojí liberalizace zemědělství - dlouhodobé jablko sváru v mezinárodních obchodních jednáních.
Liberalization of agriculture - long a stubborn holdout in international trade negotiations - is noteworthy.

Are you looking for...?