English | German | Russian | Czech

ACT Czech

Translation ACT translation

How do I translate ACT from Czech into English?

Synonyms ACT synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as ACT?

ACT Czech » Czech

Canberra

act English

Translation ACT in Czech

How do you say ACT in Czech?

Examples ACT in Czech examples

How do I translate ACT into Czech?

Simple sentences

You should act on the doctor's advice at once.
Měl bys jednat na základě pokynů lékaře.
You say one thing and then act just the opposite.
Řekneš jednu věc a pak uděláš pravý opak.
Act your age.
Chovej se úměrně svému věku.
You ought not to act selfishly.
Neměl by ses chovat sobecky.
They have the right and power to act on their ideas.
Mají právo a moc jednat na základě svých představ.
You shouldn't act selfishly.
Neměl bys jednat sobecky.
Don't act like you don't know what's wrong.
Nedělej, jako bys nevěděl, co se děje.
A wise person would be ashamed to act like that.
Rozumný člověk by se styděl za takové chování.
If the majority of people all over the world act and think positively, our world will change for better.
Pokud bude většina lidí na světě jednat a myslet pozitivně, svět se změní k lepšímu.
How does he act around girls?
Jak se chová ve společnosti dívek?
A weather modification (also known as weather control) is the act of intentionally manipulating or altering the weather.
Úprava počasí (také známá jako ovládání počasí) je akt úmyslné manipulace nebo úpravy počasí.
Tom likes to act from a position of strength.
Tom rád jedná z pozice síly.

Movie subtitles

When other people say something, you act as if nothing happened but when I say something..
Jo. Nikdy ti nevadilo, když jiní kritizovali, ale teď vyšiluješ kvůli jednomu mému slovu.
Well, Elder McKinley, I think it's okay that you're having gay thoughts. Just so long as you never act upon them.
Starší McKinley, myslím, že je v pořádky mít gay myšlenky, pokud jste je nikdy neuskutečnil..
Listen, you better get your act together, young lady, or you're gonna run this new life off in the ditch.
Poslyš, raději se dej dohromady, mladá slečno, jinak tenhle tvůj nový život, půjde do kytek.
You are a class act. Ooh. Ooh.
Jsi prostě třída.
Just act normal, and at a certain point, the Commandant will contact you.
Prostě jednej normálně a v určitou chvíli kontaktuje velitel.
Guys, my parents are coming in for their anniversary party and their flight gets in in, like, six hours and they're gonna want to come by here on their way to Josh's, so can we clean this place up so they finally think I have my act together?
Chlapi, moji rodiče přijedou na jejich výroční párty a přistanou asi tak za šest hodin a budou se tu chtít cestou k Joshovi zastavit, takže mohli bysme tu uklidit, si konečně myslí, že jsem se dal dohromady?
I'm a black man, okay? All I got to do is puff up my chest and act a little gangster.
Jediný, co musím udělat je trochu se nafouknout a chovat se jako gangster.
Then I just act crazy, man.
Tak se budu chovat jako blázen.
One day you'll understand that you don't always have to act like an idiot to get what you want.
Jednou pochopíš, že se nemusíš vždycky chovat jako debil, abys získal co chceš.
Oh, my God. Which is why we need to act fast.
Což je důvod, proč musíme jednat rychle.
I don't see much of a future for us if you continue to act this way.
Nemyslím, že budeme moci být spolu, jestli se budeš takhle chovat.
My duty is to act in my patient's best interests.
povinnost je jednat v nejlepším zájmu mého pacienta.
I'll feel uneasy once you get killed for nothing, or when you act out of despair.
Nebude se mi líbit, když zbytečně zemřeš nebo budeš jednat ze zoufalství.
Get real pretty and act the same.
Pěkně se oblékni a taky se podle toho chovej.

News and current affairs

Any train accident or airplane crash is now at first suspected of being an act of terrorism.
Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin.
In our wrenching postcommunist transition, it is essential that a government can act decisively.
Během naší trýznivé postkomunistické přeměny je nezbytné, aby vláda dokázala rázně jednat.
To me, uncertainty should make us act more resolutely today, not less.
Podle mého názoru by nás však nejistota měla dnes nutit spíše k ráznější akci než k nečinnosti.
But he rarely seems to act on the basis of raw sentiment or instinctive prejudice.
Zdá se však, že jen málokdy jedná na základě syrového sentimentu nebo instinktivních předsudků.
He would not be afraid to act, but he would be prepared to think first.
Nebál by se totiž jednat, ale zároveň by byl připraven o věci nejprve přemýšlet.
The EU could act as a magnet to bring the region closer together by bringing the region as a whole closer to Europe.
Evropská unie by mohla fungovat jako magnet, který spojuje celou Evropu a tím pádem také jednotlivé země regionu.
It has so far failed to act.
Dosud ale nepodnikly nic.
For domestic demand to act as an engine of growth, policies should shift resources from investment to consumption.
-li se domácí poptávka chovat jako motor růstu, měla by hospodářská politika přesunout zdroje z investic do spotřeby.
This is reflected in Sarkozy's openly pro-American stance - an act of political courage in a France where anti-Americanism is running high.
To se odráží v Sarkozyho otevřeně proamerickém postoji - ve Francii, kde je antiamerikanismus velmi silný, jde o projev politické odvahy.
If they act at all, they mobilize peacekeepers, international sanctions, and humanitarian aid.
Pokud vůbec začnou jednat, mobilizují mírové jednotky, mezinárodní sankce a humanitární pomoc.
In other words, we must act in accordance with the recognition that climate change and its effects on people in both rich and poor countries remains a threat to global security.
Jinými slovy, musíme jednat v souladu s poznáním, že změna klimatu a její dopady na obyvatele bohatých i chudých zemí nadále ohrožují globální bezpečnost.
Given the long lead time between project preparation and the first benefits of emissions reductions, project developers have only a few years to act before carbon payments cease to make a meaningful contribution to project finance in the current context.
Vzhledem k dlouhé realizační lhůtě mezi přípravou projektu a prvními přínosy snížení emisí mají tvůrci projektů na svou činnost jen několik let, než za současných okolností přestanou platby za uhlík smysluplně přispívat k financování projektů.
LONDON - Even after the passage of new financial regulations in the United States, the Dodd-Frank Act, and the publication of the Basel Committee's new capital requirements, the financial sector's prospects over the next few years remain highly uncertain.
LONDÝN - I po schválení nových finančních regulací ve Spojených státech, po přijetí Doddova-Frankova zákona a po zveřejnění nových kapitálových požadavků Basilejské komise zůstávají vyhlídky finančního sektoru pro příštích několik let vysoce nejisté.
During any lull, a fanatic from either side could jump to center stage and, through an act of utter madness, kick up the settling dust and dash the hopes of the many on both sides who still long for a lasting peace.
Během jakéhokoliv poklidného období se může do centra dění vrhnout fanatik z či oné strany, nějakým projevem naprostého šílenství rozvířit usazující se prach a zhatit naděje mnoha lidí na obou stranách, kteří stále touží po trvalém míru.