English | German | Russian | Czech
osivo | aston | pusto | pesto

-stvo Czech

Meaning -stvo meaning

What does -stvo mean in Czech?

-stvo

odvozuje ze substantiv vyjadřujících jména osob či (zřídka) jiných entit názvy hromadné, vyjadřující skupinu jakožto celek  čtenářstvo  mužstvo  vodstvo  včelstvo

Are you looking for...?